Privacy policy

 

 

 

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem:

  1. Responsable del tractament de dades

Les seves dades de caràcter personal seran tractades pel CLUB BÀSQUET GIRONA 2014 amb CIF G66294505 i domicili al Avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 22-24, CP 17007 de Girona.

E-mail: basquetgirona@basquetgirona.com

  1. Finalitats

CLUB BÀSQUET GIRONA 2014 tractarà les dades facilitades pels usuaris per a les següents finalitats:

  • Gestionar les seves peticions d’informació o consultes a CLUB BÀSQUET GIRONA 2014.
  • Gestionar la contractació de productes, així com la seva facturació.
  • Gestionar la venda d’entrades a esdeveniments.
  • Sempre que hagi donat el seu consentiment, l’enviament de newsletters informatives relatives al club.
  1. Exactitud i veracitat de les dades

Els usuaris son els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades que remeti a CLUB BÀSQUET GIRONA 2014, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen respecte a la exactitud, vigència i veracitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Els usuaris accepta proporcionar informació completa i correcta als diferents formularis.

  1. Conservació de les dades

Les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre es mantingui la relació professional o comercial i durant els anys necessaris per al compliment de les nostres obligacions legals. En tot moment pot revocar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals, les quals es mantindran bloquejades d’acord amb el que estableix el RGPD.

 

 

  1. Comunicació de dades

Les seves dades de caràcter personal no seran cedides a tercers, excepte pel compliment de les nostres obligacions legals. Existeixen tercers que presten serveis a favor del CLUB BÀSQUET GIRONA 2014 els quals tenen accés a les dades personals però en cap cas poden fer ús de les dades de caràcter personal amb finalitats pròpies.

  1. Exercici dels drets

Qualsevol persona te el dret a obtenir confirmació si CLUB BÀSQUET GIRONA 2014 tracta les seves dades de caràcter personal. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades, sol·licitar la seva rectificació i la seva supressió quan les seves dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CLUB BÀSQUET GIRONA 2014, deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pot interposar qualsevol reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per tal de poder exercir els seus drets caldrà que s’adreci a CLUB BÀSQUET GIRONA 2014 mitjançant comunicació escrita a través de correu postal o correu electrònic, a les adreces indicades del responsable del fitxer.